Prawo ePolski

Poza zasadami gry ePolska utworzyła, a właściwie kongres, utworzyła szereg ustaw regulujących funkcjonowanie kongresu czy zasady nadawania obywatelstw dla obcokrajowców. Również ustawy wynikające z mechanizmów gry, takie jak odwołanie prezydenta przez kongres, są regulowane odpowiednimi ustawami. Ustawy mogą być zmienione przez kongres, propozycja musi być podana na forum w dziale kongresu ( erep.vot.pl ), a następnie odbywa się tam jawne głosowanie kongresmenów, trwające 24 godziny. Po jej uchwaleniu zostaje przeniesiona do dziennika ustaw. Poniżej prezentujemy aktualne ustawy ePolski.

  1. Ustawa o funkcjonowaniu Kongresu
  2. Ustawa o Marszałku Kongresu
  3. Ustawa o nadawaniu obywatelstw
  4. Ustawa o Ministerstwie Imigracji
  5. Ustawa o transparentności finansów ePolski
  6. Ustawa o organizacjach narodowych
  7. Ustawa o Sądzie Kongresowym
  8. Ustawa antykorupcyjna
  9. Ustawa o Impeachmencie Prezydenta ePolski
  10. Ustawa Regulująca Zasady Działania Wojska Polskiego

Ustawa o funkcjonowaniu Kongresu

art. 1 (Ogólne zasady)
§1 Prawa wynikające z mechaniki eRepublik są nadrzędne dla działania kongresu z wyjątkiem sytuacji, które są sprecyzowane przez ustawy znajdujące się w Dzienniku Ustaw.
§1a Kongres jest wyłącznym organem uchwalającym wewnętrzne prawo ePolski, nie może zrzec się tej kompetencji na rzecz innych organów.
§2 Kongres uchwala dwa rodzaje ustaw: ustawy wynikające z mechaniki gry i ustawy niewynikające z mechaniki gry.
§3 Opublikowane ustawy uchwalone zgodnie z procedurą legislacyjną są aktami powszechnie obowiązującymi.
§4 Ustawy wchodzą w życie z chwilą publikacji i nie działają wstecz.
§5 Ustawy publikuje w ciągu 24h od zakończenia głosowania Marszałek Kongresu w podforum Dziennik Ustaw
§6 Kongresmenem ePolski jest każdy gracz, którego ten status wynika z mechanizmu gry i na jego konto nie jest nałożona blokada (permanent lub temporary ban).
§7 Jako Kongresmena traktuje się też Prezydenta ePolski, który ma takie samo prawo głosu jak kongresmen. W wypadku gdy kongresmen zostaje prezydentem przysługuje mu 1 głos.
§8 Oficjalnym forum kongresu ePolski jest dział Parlament i Sejmowe Obrady na forum: http://www.erepublik.com.pl
§8a W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, MK i/lub administrator forum podaje stały lub tymczasowy adres nowego forum na kanale irc i/lub starym forum, gdzie odbywają się prawomocne czynności kongresowe.
§9 Dostęp do działu Parlament i Sejmowe Obrady przysługuje kongresmenom, Prezydentowi ePolski oraz członkom jego rządu.
§10 Dostęp do utajnionego kanału IRC Kongresu (#kongres.erepublik.pl) przysługuje kongresmenom, Prezydentowi ePolski oraz na wniosek Prezydenta: głównym Ministrom: Spraw Zagranicznych, Gospodarki i Finansów oraz Obrony Narodowej. Na wniosek kongresu, poparty głosowaniem, dostępu tymczasowego można udzielić innym ministrom.
§11 Kongresmeni, prezydent oraz członkowie rządu są zobowiązani szanować innych kongresmenów oraz inne osoby posiadające dostęp do działu Parlament i/lub Sejmowe Obrady zarówno na forum kongresowym jak i kongresowym kanale IRC.
§12 Marszałek Kongresu ma obowiązek informować społeczeństwo o pracach Kongresu. Służy do tego gazetka na koncie organizacji „Marszalek Kongresu”.
§13 Kwestię wystawiania impeachmentu w grze reguluje Ustawa o impeachmencie prezydenta ePolski

art. 2 (Inicjatywa ustawodawcza)
§1 Prawo do inicjatywy ustawodawczej przysługuje obecnemu Prezydentowi ePolski, ministrom w jego rządzie, każdemu kongresmenowi z osobna oraz grupie co najmniej 100 obywateli polskich. Wyjątek stanowi wniosek o przeprowadzenie procedury impeachmentu Prezydenta ePolski, który wymaga głosów 150 obywateli.
§1a Jako obywatela polskiego traktuje się także, graczy mogących otrzymać obywatelstwo polskie na zasadach określonych w art.1 Ustawy o Nadawaniu Obywatelstw.
§2 Obywatele aby poddać projekt pod obrady kongresu zobowiązani są do przedstawienia opracowanego projektu ustawy w formie artykułu w gazecie lub postu na forum w dziale Polityka , oraz zebrać podpisy przynajmniej 100 graczy z obywatelstwem polskim. Podpisy zbierane są w formie komentarzy pod artykułem lub posta na forum o treści „popieram”. Po zebraniu wymaganej liczby podpisów o projekcie należy poinformować Marszałka Kongresu.
§2a Podpisy złożone przez obywateli nieposiadających polskiego obywatelstwa, weryfikuje Ministerstwo Imigracji lub MSZ.
§2b Marszałek Kongresu zobowiązany jest poddać projekt pod debatę Kongresu w ciągu 24 godzin.
§2c Kongres ma prawo dany projekt odrzucić lub przyjąć w całości, zgodnie z procedurą zawartą w art. 3 i art. 4.

art. 3 (Debaty)
§1Przez debatę rozumie się specjalnie utworzony do tego celu wątek na forum w dziale „Debaty” lub “Sejmowe Obrady”. Debata rozpoczyna się w momencie utworzenia wątku.
§2 Debata trwa 24h, może zostać jednorazowo przedłużona o 24 godziny na wniosek każdego kongresmena, każde następne przedłużenie możliwe jest na wniosek pomysłodawcy lub Marszałka Kongresu jeśli żaden z kongresmenów nie wyraża sprzeciwu.
§3 Podczas debaty kongresmeni maja prawo przedstawić inne propozycje, dotyczące danej sprawy, które są również brane pod uwagę podczas głosowania.
§4 W następstwie debaty przeprowadza się głosowanie na forum zgodnie z procedurą opisaną w art. 4
§5 W przypadku inicjatywy ustawodawczej kongresmenów bądź Prezydenta ePolski możliwe jest przeprowadzenie debaty poglądowej niezakończonej głosowaniem.

art. 4 (Głosowania na forum)
§1 Wszystkie decyzje podejmowane przez Kongres w wyniku głosowania na forum, wymagają wcześniejszej debaty. Wyjątek stanowią wnioski o przyznanie obywatelstwa, wybory Marszałka Kongresu, Ministra Imigracji oraz jego odwołanie, wnioski o uchylenie rozporządzenia Marszałka Kongresu, wnioski o upublicznienie tematów obłożonych klauzulą tajności.
§2 O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do przyjęcia bądź nowelizacji ustawy wymagana jest zwykła większość głosów.
§2a Nowelizacja Ustawy o funkcjonowaniu Kongresu wymaga większości bezwzględnej.
§3 Przez głosowanie rozumie się specjalnie utworzony do tego celu przez Marszałka Kongresu wątek na forum w dziale „Głosowania”, w następstwie debaty. Głosowanie rozpoczyna się w momencie utworzenia wątku i trwa 24h.
§3a Każde głosowanie w poście rozpoczynającym musi mieć link do debaty i odbywać się zgodnie z procedurami art. 4
§3b Każdy Kongresmen upoważniony jest do napisania co najwyżej jednego posta w danym wątku do głosowania. Taki post może zawierać wyłącznie głos, zaś Marszałek Kongresu ma obowiązek wymienić w pierwszym poście danego wątku możliwości głosowania (‚Za’, ‚Przeciw’, ‚Wstrzymuję się’, numer propozycji. W szczególnych przypadkach Marszałek Kongresu może określić dodatkowe możliwości głosowania), zabronione jest umieszczanie jakiegokolwiek dodatkowego komentarza, uzasadnienia, pytania, obrazka itp. Brane pod uwagę są wyłącznie prawidłowo oddane głosy graczy, którzy w momencie zakończenia głosowania są kongresmenami.
§3c Wyjątkiem są posty napisane przez Marszałka Kongresu dotyczące procedury głosowania (w szczególności pierwszy post) oraz zrzut ekranu prywatnej wiadomości zgodnie z §3 art.7 Ustawy o Marszałku Kongresu, jednak zawartość takiej prywatnej wiadomości obowiązują te same restrykcje, co w przypadku głosu w poście na forum.
§3d W przypadku naruszenia $3 niniejszego artykułu dany głos jest nieważny.
§4 Głosowanie trwa 24 godziny. W sytuacjach wyjątkowych, wymagających podjęcia przez Kongres bardzo szybkiej decyzji, głosowanie przerywa się w momencie gdy pozostałe głosy nie mają już wpływu na wynik głosowania. Decyzję przeprowadzenia procedury głosowania o skróconym czasie trwania, podejmuje Marszałek Kongresu.
§4a Czas głosowania w przypadku awarii forum przedłużany jest o przybliżony czas trwania awarii.
§5 W sytuacji gdy projekt uzyskał taką samą liczbę głosów Za i Przeciw – jest remis – ustawa upada.
§6 W przypadku, gdy w głosowaniu wybiera się spośród więcej niż jednej opcji (oprócz opcji „przeciw” i „wstrzymuję się”) do przyjęcia propozycji wymagana jest większość bezwzględna. W przypadku nieuzyskania takiej większości przez którąkolwiek z opcji, następuje głosowanie nad opcją, która w pierwszym głosowaniu uzyskała najwięcej głosów. Przy określaniu, która to opcja, nie bierze się pod uwagę opcji “przeciw i “wstrzymuję się”.
§6a W przypadku, gdy więcej opcji uzyska tyle samo głosów, następuje kolejne głosowanie zgodnie z §6. W takim głosowaniu brane są pod uwagę jedynie propozycje, które uzyskały najwięcej głosów.

art. 5 (Wystawianie ustaw w grze)
§1 Każda ustawa wynikająca z mechaniki gry musi mieć załączony link do głosowania na forum.
§1a Wyjątkiem jest ustawa o przelaniu pieniędzy jeśli jest skonsultowana z Prezydentem bądź jego przedstawicielem oraz ustawa o podpisaniu sojuszu.
§2 W przypadku braku linka do odpowiedniego głosowania na forum nakazuje się głosować przeciwko ustawie.
§3 Nakazuje się rozpoczęcie debaty w dziale Debaty lub Sejmowe Obrady przed zaproponowaniem ustawy.
§4 Wynik głosowania na forum jest obligatoryjny dla kongresmena przy wystawianiu ustawy w grze.

art. 6 (Upublicznianie tematów)

§1 Dział Parlament jest jawny. Wszystkie informacje tam zawarte mogą być publikowane bez żadnych ograniczeń
§2 Dział Sejmowe Obrady jest niejawny. Zabronione jest publikowanie zawartych tam informacji.
§2a Wyróżnia się dwa rodzaje tematów w dziale Sejmowe Obrady: tematy niejawne oraz tematy tajne, które mają w swojej nazwie określenie „[TAJNE]”
§2b Klauzula tajności jest nakładana w momencie zakładania tematu przez osobę, która dany wątek zakłada.
§3 Odtajnienie wątków z działu Sejmowe Obrady o statusie „[TAJNE]” następuje w wyniku przeprowadzonego pozytywnie głosowania na wniosek Prezydenta, Kongresmena, lub Ministra poprzez osiągnięcie większości bezwzględnej.
§4 Odtajnienie wątków niejawnych, nie oznaczonych jako „[TAJNE]” może odbyć się automatycznie na wniosek Prezydenta, Kongresmena, lub Ministra. Odtajnianie wątków niejawnych nie wymaga debaty i głosowania, a jedynie stosownej informacji o upublicznieniu.
§5 Ujawnienie informacji z kanału IRC jest możliwe po złożeniu wniosku do Marszałka Kongresu, który ocenia czy logi nie zawierają informacji tajnych, które nie mogą zostać odtajnione.
§5a Jeśli Marszałek Kongresu stwierdzi, że logi nie zawierają informacji, których publikacja może zagrozić bezpieczeństwu państwa, umieszcza je w podforum „Upublicznione”.
§5b Ujawnianie logów w sposób inny niż opisany w § od 5 do 5b jest zakazane.

art. 7 (rozporządzenia Marszałka Kongresu)
§1. Marszałek Kongresu w sprawach wątpliwych lub nieujętych w Ustawie o Funkcjonowaniu Kongresu, może wydawać rozporządzenia.
§2. Rozporządzenia nie mogą być sprzeczne z Ustawą o Funkcjonowaniu Kongresu, nie mogę tez uchylać jej postanowień.
§3. Rozporządzenia podlegają publikacji w Dzienniku Ustaw.
§4. Rozporządzenia wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia.
§5. Rozporządzenie może być uchylone przez Kongres w drodze głosowania lub przez Marszałka Kongresu.
§6. Do rozpoczęcia głosowania w sprawie uchylenia rozporządzenia wymagane jest zebranie 5 podpisów.
§7. Marszałek Kongresu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować kongresmenów o wejściu w życie rozporządzenia.

art. 8 (Kary)
§ 1a Za złamanie przepisów niniejszej i innych ustaw grożą kary:
– pozbawienie dostępu do działów kongresowych na oficjalnym forum Kongresu ePolski
– pozbawienie dostępu do kanału IRC Kongresu
– zakaz wystawiania w wyborach do Kongresu przez partie TOP 5 do określonego miejsca na liście
– nagana w gazecie Marszałka Kongresu
– wpłata wnioskowanej kwoty na konto jednej z fundacji charytatywnych, bądź organizacji wskazanej przez MK lub MGiF
– pozbawienie dofinansowań od Ministerstwa Obrony Narodowej
– wykonanie rozkazu „25 kill” przez czas określony bez dofinansowania podczas zbiórek organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej
§ 1b Wnioskodawca dowolnie określa długość kary
§ 1c – Jeżeli winny otrzymał karę zawierającą inne oprócz pozbawienie dostępu sankcje, to pozbawiony jest dostępu do forum i/lub IRC na czas wypełnienia wszystkich warunków, nie krócej niż określone pozbawienie dostępu.
§ 1d – Jeżeli kara nie przewiduje pozbawienia dostępu, ukarany ma 3 dni na wypełnienie warunków sankcji. Po tym czasie następuje automatyczne pozbawienie dostępu do forum kongresu i IRC, i trwa do czasu wypełnienia kary.
§ 1e – Jeżeli osoba popełnia więcej niż jedno wykroczenie i jest za nie ukarana w sposób przewidziany przez UoFK, to kary sumują się.
§ 2 Wniosek o ukaranie musi być złożony w dziale „Sejmowe obrady”, w utajnionej części forum Kongresu. Jeśli wniosek o ukaranie dotyczy spraw, których ujawnienie nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, Marszałek Kongresu ma obowiązek przenieść go do działu „upublicznione” jawnej części forum, jeszcze przed głosowaniem.
§ 3 Wniosek o ukaranie musi zawierać nick oskarżonego, określenie czynu łamiącego przepisy ustawy oraz podstawę prawną ukarania.
§ 4 Wnioskodawca określa rodzaj i czas trwania kary, może także dopuścić możliwość dobrowolnego poddania się karze zaproponowanej przez niego.
§ 5 Podczas debaty kongresmeni mogą przedstawić propozycję innej kary, która również jest brana pod uwagę podczas głosowania.
§ 5a W przypadku wyrażenia chęci dobrowolnego poddania się karze, debata trwa do końca ustalonego czasu. W tym czasie kongresmeni mają prawo przedstawić inne propozycje kary.
§ 5b W przypadku pojawienia się innych propozycji kary, możliwość dobrowolnego poddania się karze jest anulowana.
§ 6 Wniosek nie spełniający wymagań zawartych w § od 1 do 4, jest nieważny. Marszałek Kongresu zamyka taki wątek i nie rozpoczyna nad nim głosowania.
§ 7 O ukaraniu decydują kongresmeni w głosowaniu jawnym. Do przyjęcia wniosku potrzebna jest bezwzględna większość głosów.
§ 8 Marszałek Kongresu prowadzi w dziale Parlament spis ukaranych osób.
§ 9 Karę może znieść lub zmienić tylko Kongres, procedura w tym przypadku jest identyczna jak przy nakładaniu kary
§ 9a W przypadku wniosku wymienionego w § 9 niemożliwe jest dobrowolne poddanie się karze.
§10 Prezes Partii wystawiający gracza na liście wbrew nałożonej na niego karze podlega ukaraniu w ramach niniejszej ustawy.

art 8a. (Pilnowanie porządku na irc)
§1 Każdy, kto na kanale IRC #kongres.erepublik.pl @Quakenet obraża innych jego użytkowników (zarówno przy pomocy wulgaryzmów lub w inny, równie ofensywny sposób) może zostać poddany karze bana na kanale kongresowym na czas 1 godziny. Ban ten nałożyć może tylko i wyłącznie Marszałek Kongresu.
§2 W przypadku, gdy po powrocie na kanał dana osoba dalej zachowuje się w sposób naruszający §1 , Marszałek Kongresu z poparcia przynajmniej trzech Kongresmenów lub dwóch kongresmenów i Prezydenta, ma prawo zbanować daną osobę na jeden dzień.

art. 9
§1 Ustawa wchodzi w życie z chwilą publikacji.

Do góry


Ustawa o Marszałku Kongresu

art. 1
§1 Marszałek Kongresu jest funkcją zaufania publicznego. Funkcję tą sprawuje kongresmen o nieposzlakowanej opinii i powszechnie uznanym autorytecie.
§2 Marszałek podczas wykonywania swoich obowiązków nie propaguje, ani nie faworyzuje żadnego z poglądów, ani żadnej partii czy organizacji.
§3 Marszałek Kongresu może spośród Kongresmenów wybrać osobę, która obejmie stanowisko vice Marszałka Kongresu. Wybór ten ogłaszany jest na forum Kongresu, w temacie Wybory Marszałka Kongresu.
§4 Do zadań vice Marszałka Kongresu należy wspieranie Marszałka Kongresu w jego marszałkowskich obowiązkach.
§5 Marszałek Kongresu, spośród swoich zadań określa te, które będą mogły być realizowane także przez vice Marszałka.
§6 Z chwilą rezygnacji/odwołania Marszałka Kongresu, wygasają uprawnienia powołanego przez niego vice Marszałka.

art. 2
§1 Marszałek Senior to kongresmen, którego zadaniem jest przeprowadzenie wyborów nowego Marszałka Kongresu.
§2 W nowej kadencji Kongresu Marszałkiem Seniorem zostaje osoba sprawująca jako ostania funkcję Marszałka w poprzedniej kadencji.
§3 Jeśli nie można powołać Marszałka Seniora zgodnie z procedurą opisaną w §1 i §2 Marszałka Seniora wyznacza Prezydent spośród kongresmenów w ciągu 24h od chwili ogłoszenia ostatecznych wyników wyborów.

art. 3
§1 Kandydatury na Marszałka Kongresu składane są w odpowiednim wątku na forum do 27 dnia danego miesiąca godz. 23:59.
§2 Jeśli kongresman nie może przedstawić swojej kandydatury w trybie przedstawionym w §1 może ją przedstawić indywidualnie Marszałkowi Seniorowi lub za pośrednictwem innego kongresmana.
§2a W tej sytuacji Marszałek Senior lub kongresman poproszony o pośrednictwo są zobowiązani niezwłocznie umieścić informację o kandydaturze w odpowiednim wątku na forum.

art. 4
§1 Po upłynięciu terminu składania kandydatur Marszałek Senior lub Prezydent niezwłocznie (w ciągu 12h) rozpoczyna głosowanie.
§1a Jeśli w tym czasie Marszałek Senior ani Prezydent nie rozpoczną głosowania głosowanie może rozpocząć dowolny kongresmen.
§2. W przypadku złożenia kandydatury przez jednego kandydata, obejmuje on stanowisko Marszałka Kongresu bez głosowania.
§3. W przypadku wpłynięcia większej liczby kandydatur należy przeprowadzić 24 godzinne wybory. Kandydat z największą liczbą głosów obejmuje stanowisko Marszałka Kongresu.
§4. Przy zdobyciu takiej samej największej liczby głosów przez więcej niż jednego kandydata Prezydent niezwłocznie wybiera spośród nich Marszałka Kongresu.
§5. W przypadku braku kandydatów, Marszałek Senior może objąć stanowisko Marszałka Kongresu.
§6. Jeśli Marszałek Senior nie zgodzi się objąć stanowiska Marszałka Kongresu, Prezydent w ciągu 24 godzin wyznacza Marszałka Kongresu spośród Kongresmenów.
§7. Do czasu wyboru nowego Marszałka Kongresu, Marszałek Senior pełni obowiązki Marszałka Kongresu.
§8 Zabronione jest łączenie funkcji Marszałka Kongresu z funkcjami Wiceprezydenta, Ministra, Wiceministra, Stażysty oraz innymi funkcjami rządowymi. Osoba pełniąca którekolwiek z tych stanowisk może startować w wyborach na Marszałka Kongresu, jednak w przypadku wyboru na Marszałka Kongresu jest zobowiązana do zrzeczenia się pełnionej funkcji rządowej.
§8a Dozwolone jest łączenie funkcji Marszałka Seniora z funkcjami rządowymi wymienionymi w §8. W przypadku, gdy Marszałek Senior obejmie stanowisko Marszałka Kongresu, jest zobowiązany do do zrzeczenia się funkcji rządowej.
§9 W przypadku, gdy Marszałek Kongresu zostaje w czasie pełnienia swych obowiązków powołany na jedno z wymienionych w §8 stanowisk zobowiązany jest do zrzeczenia się funkcji Marszałka
§10 W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych od §8 do §9 w czasie 24h od chwili wystąpienia opisanej sytuacji, Marszałek traci swojej uprawnienia mocą samej ustawy

art. 5
§1 Marszałek reprezentuje Kongres na zewnątrz oraz dba o jego dobre imię i wizerunek.
§2 Marszałek po zasięgnięciu opinii kongresmanów może prezentować oficjalne stanowisko Kongresu.

art. 6a
§1 Marszałek informuje społeczeństwo o pracach Kongresu oraz o wszystkich istotnych sprawach związanych z jego funkcjonowaniem
§2 Jeżeli informacja posiada znamiona poufności lub jej ujawnienie godzi w bezpieczeństwo państwa lub jego sojuszników Marszałek, po konsultacji z właściwym ministrem, może podjąć decyzję o niepodawaniu jej do wiadomości publicznej.

art. 6b
§1 Marszałek Kongresu podaje wyniki głosowania w odpowiednim temacie na forum, a także w artykułach wydawanych w gazecie Marszałka Kongresu.
§2 W przypadku głosowań przeprowadzanych w tajnym dziale Sejmowe Obrady Marszałek Kongresu jedynie podaje wynik głosowania w temacie głosowania na forum. Społeczeństwo może być poinformowane o wynikach głosowania dopiero po odtajnieniu tematu.

art. 7
§1 Marszałek czuwa nad prawidłowym procesowaniem w Kongresie, w szczególności poprzez wyznaczanie terminów kolejnych etapów prac legislacyjnych
§2 Marszałek rozpoczyna i prowadzi głosowania. Po zakończonym głosowaniu publikuje jego wynik.
§3 W przypadku problemów z dostępem do forum kongresmen ma prawo przekazać swój głos poprzez Marszałka Kongresu. Przekazanie głosu odbywa się poprzez prywatną wiadomość w grze wysłaną na organizację Marszalek Kongresu. Marszałek Kongresu wkleja odpowiedni zrzut ekranu na forum w temacie głosowania.
§4 Powyższy przepis nie dotyczy osób pozbawionych dostępu decyzją Kongresu.

art. 8
§1 Marszałek prowadzi debaty i dyskusje oraz czuwa nad ich porządkiem i przejrzystością.
§2 Marszałek jest zobowiązany do archiwizacji debat i dyskusji w specjalnie wyznaczonym do tego pod forum „Debaty – archiwum”, w przypadku gdy od ostatniej wypowiedzi upłynął miesiąc.
§3 Marszałek jest zobowiązany do archiwizacji głosowań w specjalnie wyznaczonym do tego pod forum ” Głosowania – archiwum”, w przypadku gdy od momentu zakończenia głosowania upłynął miesiąc.

art. 9
§1 Marszałek może tymczasowo na czas swojej nieobecności powołać spośród kongresmanów osobę pełniącą jego obowiązki w jego imieniu
§2 Marszałek może dowolnie określać zakres pełnomocnictwa takiej osoby.

art. 10
§1 Marszałek Kongresu może zrzec się swojej funkcji po podaniu przyczyny.
§2 Z inicjatywą odwołania Marszałka może wystąpić grupa stanowiąca ponad 25% z ogólnej liczby Kongresmanów mających prawo do posiadania dostępu na forum.
§3 Wnioskodawcy mogą wnosić by głosowanie przeprowadził Marszałek Senior lub osoba wskazana przez Prezydenta.
§4 Do odwołania Marszałka wymagana jest większość 3/5 głosujących.
§5 Po odwołaniu Marszałka Kongresu lub jego rezygnacji Prezydent mianuje osobę, która będzie pełnić obowiązki Marszałka Seniora.
§6 Do powołania nowego Marszałka stosuje się analogicznie procedurę opisaną w art. 3-4.

art. 11
Ustawa wchodzi w życie z chwilą uchwalenia

Do góry


Ustawa o Nadawaniu Obywatelstw

art. 1
§1 Każda osoba będąca w stanie udowodnić narodowość polską ma prawo złożenia wniosku do Ministerstwa Imigracji o zgodę na nadanie obywatelstwa.
§1a Wyjątkiem jest gracz Mixliarder(ID: 736381), któremu nie przysługuje polskie obywatelstwo.
§2 Minister Imigracji ma prawo odmówić nadania obywatelstwa takiej osobie, jednak w takim wypadku musi podać powód odmowy.
§3 Petentowi, którego podanie zostało odrzucone, przysługuje prawo odwołania do kongresu. Osoba taka informuje Ministra Imigracji lub dowolnego członka Sądu Kongresowego o braku zgody z jego decyzją(wraz z uzasadnieniem), a ten w przeciągu 48 godzin ma obowiązek rozpocząć głosowanie w Sądzie Kongresowym, które zdecyduje o tym, czy petent ma prawo odwołać się do kongresu.
§3a Odwołać od decyzji Ministra Imigracji można się raz na 3 miesiące.
§4 W przypadku zgody Sądu Kongresowego, Marszałek Kongresu jest osobą wnioskującą według Art 2 §2

Art 2 §1 Obywatelstwo ePolski może otrzymać cudzoziemiec na wniosek Prezydenta ePolski lub jego przedstawiciela oraz w sytuacji, kiedy na podstawie arkusza Ministra Imigracji petent może legalnie otrzymać obywatelstwo, z zastrzeżeniem §3.

§2 Obywatelstwo ePolski może przyznać cudzoziemcowi Kongres na wniosek jednego z Kongresmenów. Akceptacja Kongresu wyrażona jest w głosowaniu nad wnioskiem Kongresmena, zwykłą większością głosów, bez uprzedniej debaty.

§3 Prawo do otrzymania obywatelstwa polskiego przez cudzoziemca wygasa po zaksięgowanym w arkuszu Ministra Imigracji nadaniu mu go. W takim przypadku cudzoziemiec, by otrzymać obywatelstwo polskie, zobowiązany jest do ponownego wypełnienia formularza Ministerstwa Imigracji.

§4 Zabronione jest żądanie opłaty bądź innej korzyści w zamian za przyznanie obywatelstwa bądź obietnicę zajęcia się sprawą, niezależnie od narodowości wnioskującego.

§5 W przypadku otrzymania przez Kongresmena oferty opłaty bądź innej korzyści w zamian za przyznanie obywatelstwa z inicjatywy wnioskodawcy, zabronione jest zatrzymanie tychże korzyści niezależnie od narodowości wnioskującego. Kongresmen zobowiązany jest zwrócić otrzymane dobra w terminie 24h, a także zachować zrzuty ekranu z okna powiadomień o przesłaniu dóbr, jak również okna donate o odesłaniu dóbr do końca kadencji.

§6 Każdy kongresmen przydzielający CS ma obowiązek wysłać nowemu obywatelowi informację o treści http://pokazywarka.pl/s4rg74. Wyjątek stanowią Polacy posługujący się językiem polskim.

§7 Obowiązuje zakaz shoutów wyborczych, artów wyborczych oraz innych form przekazu elektronicznego w jakimkolwiek języku obcym, namawiających do głosowania oraz wstępowania do partii politycznych(jedyny dopuszczalny język to polski).

art. 3
§1 Kongresmen może odmówić nadania obywatelstw wymienionych w art. 1 i 2 bez podania przyczyny.

Do góry


Ustawa o Ministerstwie Imigracji

art. 1
§1 Minister Imigracji podczas wykonywania swoich obowiązków nie może kierować się swoimi uprzedzeniami wobec innych narodów lub organizacji, a dobrem ePolski i jej społeczności.
§2 Obowiązki Ministra Imigracji pełnić może tylko Kongresmen.

art. 2
§1 Marszałek Senior lub Marszałek Kongresu powinni w ciągu 48 godzin od zakończenia wyborów rozpocząć przyjmowanie kandydatur na stanowisko Ministra Imigracji.
§2 Termin składania kandydatur nie może być krótszy niż 24 godziny i nie może być dłuższy niż 48 godzin.
§3 Jeśli kongresman nie może przedstawić swojej kandydatury w trybie przedstawionym w § 1-2, może ją przedstawić indywidualnie Marszałkowi Seniorowi lub Marszałkowi Kongresu w terminie 24 godzin od chwili ukonstytuowanie się Kongresu lub do końca terminu, o którym mowa w §2.

art. 3
§1 Po upłynięciu terminu składania kandydatur Marszałek Senior lub Marszałek Kongresu niezwłocznie wyznacza głosowanie.
§2 W przypadku złożenia kandydatury przez jednego kandydata, obejmuje on stanowisko Ministra Imigracji bez głosowania.
§3 W przypadku wpłynięcia większej liczby kandydatur należy przeprowadzić 24 godzinne wybory. Kandydat z największą liczbą głosów obejmuje stanowisko Ministra Imigracji.
§3a Jeśli w tym czasie Marszałek Senior, Marszałek Kongresu lub Prezydent nie rozpoczną głosowania, to głosowanie może rozpocząć dowolny Kongresmen.
§4 W przypadku, gdy największą, jednakową liczbę głosów otrzymało dwóch lub więcej kandydatów, Prezydent niezwłocznie wybiera spośród nich Ministra Imigracji.
§5 W przypadku braku kandydatów, Prezydent w ciągu 24 godzin sam wybiera Kongresmena, który może objąć to stanowisko.

art. 4
§1 Minister Imigracji może spośród Kongresmenów wybrać osoby, które obejmą stanowisko vice Ministra Imigracji.
§2 Do zadań vice Ministra Imigracji należy wspieranie Ministra Imigracji w jego ministerialnych obowiązkach.
§3 Minister Imigracji powinien 3 dni przed zakończeniem kadencji Kongresu przedstawić Kongresowi ocenę pracy vice Ministrów opartą na raporcie z ich działań.

art. 5
§1 Do obowiązków Ministra Imigracji należy wykonywanie Ustawy o Nadawniu Obywatelstw oraz współpraca z Prezesami Partii z top5 lub ich przedstawicielami w sprawie wyborów do Kongresu.
§2 Jeśli gracz nie jest z państwa, które należy do tego samego sojuszu co ePolska, to Minister Imigracji musi podać powód, dlaczego dany gracz ma otrzymać obywatelstwo ePolski.
§3 Minister Imigracji ma obowiązek używać arkusza z gdoca, w którym będzie zapisywał wszystkie informacje i dane, które dotyczą jego pracy.
§3a Każdy Minister Imigracji ma korzystać z tego samego arkusza co jego poprzednicy.
§3b Każdy ustępujący Minister Imigracji ma obowiązek dać swojemu następcy dostęp do arkusza i ustanowić go nowym Ownerem arkusza.
§3c Dostęp do niego ma mieć wyłącznie, tylko z możliwością oglądania, Prezydent i Kongresmeni, którzy podadzą swoje gmaile Ministrowi Imigracji. Członkowie Rządu również mogą w dowolnym zakresie otrzymać dostęp do arkusza, jednakże potrzebują zgody Prezydenta.
§3d Dostęp do arkusza z możliwością edycji mogą za zgodą Ministra Imigracji otrzymać także vice Ministrowie Imigracji.

art. 6
§1 Minister Imigracji może tymczasowo na czas swojej nieobecności powołać spośród vice Ministrów Imigracji osobę pełniącą obowiązki w jego imieniu.
§1a Jeśli Minister Imigracji nie powołał nikogo na vice Ministra Imigracji, na czas swojej nieobecności może tymczasowo powołać spośród Kongresmenów osobę pełniącą obowiązki w jego imieniu.
§2 Minister Imigracji może dowolnie określać zakres pełnomocnictwa takiej osoby.

art. 7
§1 Minister Imigracji może zrzec się swojej funkcji po podaniu przyczyny.
§2 Z inicjatywą odwołania Ministra Imigracji może wystąpić grupa stanowiąca ponad 25% z ogólnej liczby Kongresmanów mających prawo do posiadania dostępu na forum.
§3 Wnioskodawcy mogą wnosić, by głosowanie przeprowadził Marszałek Kongresu lub osoba wskazana przez Prezydenta.
§4 Do odwołania Ministra Imigracji wymagana jest większość 3/5 głosujących.
§5 Po odwołaniu Ministra Imigracji lub jego rezygnacji Prezydent spośród vice Ministrów mianuje osobę, która będzie pełnić obowiązki Ministra Imigracji.
§5a Jeśli Minister Imigracji nie powołał żadnej osoby na stanowisko vice Ministra Imigracji, po odwołaniu Ministra Imigracji lub jego rezygnacji Prezydent spośród Kongresmenów mianuje osobę, która będzie pełnić obowiązki Ministra Imigracji.
§6 Do powołania nowego Ministra stosuje się analogicznie procedurę opisaną w art. 3-4.

Do góry


Ustawa o transparentności finansów ePolski

Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa zasady transparentności oraz określa sposób przedstawiania wydatków ePolski.

Art. 2. [Obowiązki ministrów] Ministrowie są zobowiązani do zapewnienia, aby arkusze z wydatkami spełniały wymagania przewidziane w niniejszej ustawie.

Art. 3. [Zasady finansowania]
§1 Kwota dziennego wpływu do CT jest przeznaczana na dofinansowania PGB oraz WP i budowanie rezerwy narodowej w stosunku: Obrazek na dofinansowania oraz reszta czyli Obrazek na rezerwę. Otrzymane wyniki zaokrąglane są do dwóch miejsc po przecinku.
Przy czym:
Influence – suma influence z danego dnia, zadanego na zbiórkach przez WP oraz PGB (realna suma influence, tzn. jeżeli Plato wprowadzi w danym okresie promocję „ekstra influence dla każdego”, to influence w tym okresie będzie dzielone przez współczynnik promocyjny);
Maxinfluence – maksymalne dzienne influence zadane przez PGB oraz WP w przeciągu 20 dni przed dniem, dla którego liczymy współczynnik, po odrzuceniu dwóch topowych wyników (realna suma maxinfluence, tzn. jeżeli Plato wprowadzi w dniu, z którego bierzemy maxinfluence promocję „ekstra influence dla każdego”, to maxinfluence z tego dnia będzie dzielone przez współczynnik promocyjny).
§2 Współczynnik promocyjny wyliczany jest ze wzoru Obrazek, gdzie procent to ilość punktów procentowych bonusu.

Art. 4. [Zasady podziału] Kwotę przeznaczoną na dofinansowania o której mowa w Art. 3. ustawy dzielimy w stosunku 82% Prywatne Grupy Bojowe uprawnione do walki na zbiórkach MON, 18% Wojsko Polskie. Podział dla PGB wykonuje się po obliczeniu procentowej zależności między grupami co do ilości zadanego przez dzień influence i hitów w stosunku 70%-30%.
§1 Kwota dofinansowania przeznaczona dla Wojska Polskiego jest pomniejszana o dzienny koszt wynajmu organizacji „Wojsko Polskie”(ID:1209157).
§2 Dzienny koszt wynajmu organizacji wymienionej w §1 jest średnią z dziennych kosztów zakupu organizacji wystawionych na licytację przez MGiF. Wartość dziennego kosztu wynajmu organizacji przelicza się po kursie sprzedaży gold do PLN, z godziny 0:00 czasu eRepublik danego dnia.
§3 Dzienny koszt wynajmu organizacji przeznaczony jest na Rezerwę Narodową.
§4 W przypadku kiedy dofinansowanie dla Wojska Polskiego po pomniejszeniu o dzienny koszt wynajmu organizacji wymienionej w §1 wyniesie mniej niż 16% kwoty dofinansowania, Wojsku Polskiemu przysługuje 16% kwoty dofinansowania bez pomniejszenia o koszt wynajmu organizacji.

Art. 5. [Sposób prezentacji danych]
Dochód dzienny ePolski obliczany jest na podstawie danych z serwisu http://ct.egov4you.info. Opracowanie jest dostępne pod linkiem: http://tinyurl.com/b584w89.
Ilość pieniędzy wydanych poszczególnym PGB jest dostępna przez cały czas pod linkiem: http://tinyurl.com/b67skar, łącznie z historią w arkuszu „Archiwum nowe”. Minister Finansów ma za obowiązek skrupulatnie prowadzić arkusz po każdej wypłacie. W arkuszu musi znajdować się procentowy podział na grupy w zależności od ilości influence. Procentowy podział jest określany na podstawie danych z serwisu egov4you.info lub ze screenów (w przypadku awarii serwisu). Minister zobowiązany jest przedstawić link do arkusza z screenami, jeżeli zbiórki tego typu były prowadzone.

Art 6. [Określenie pojęcia Rezerwy Narodowej] Jako Rezerwę Narodową określa się kwotę pozostałą po stałych wydatkach i fundusze odłożone na narodowych organizacjach. Kwota ta jest odkładana na losowe wypadki jak i inne drobne wydatki:
§ 1. Przeloty wojsk,
§ 2. Supple – w zależności od uznania prezydenta i priorytetów bitwy,
§ 3. Projekty dofinansowań sojuszu: np. ONE Liberation Project
§ 4. Inne wydatki wedle uznania prezydenta: Ambasady, działania ministerstw mające na celu aktywizację graczy,

Art. 7. [Określenie pojęcia Bezwzględnej Klauzuli Tajności] Bezwzględna klauzula tajności:

§ 1. Bezwzględną klauzulą tajności objęte są:
1). stan rezerwy strategicznej;
§ 2. Do danych objętych bezwzględną klauzulą tajności dostęp ma jedynie Prezydent wraz z odpowiednim Ministrem

Do góry


Ustawa o organizacjach narodowych

§1
Prezydent ePolski ma prawo do rozporządzania Organizacjami Narodowymi w sposób jawny za wyjątkiem Organizacji na których przechowywana jest rezerwa narodowa. Wszelkie zmiany w zakresie zarządców organizacji narodowych należy poddać pod głosowanie kongresu. Wynik głosowania jest obliczany na podstawie większości zwykłej. Podpunkt ten nie ma zastosowania w przypadku organizacji przeznaczonych do dzierżawy.
§2
Lista organizacji za wyjątkiem tych, o których wspomniano w pkt 1 niniejszej ustawy, będzie dostępna wraz z użytkownikami dla kongresmanów w dziale Sejmowe obrady. Prezydent lub osoba reprezentująca prezydenta mają obowiązek dbać o aktualność zestawienia.

§3 Organizacje o ID:

2124405
2124395
2223142
2223149
2923666
2752067
2738730
2124436
2511771
3364924
1074062

Zostają zmienione na organizację, które mogą zostać oddawane w dzierżawę zgodnie z podanym w załączniku do ustawy regulaminem.

§4 Organizacje o ID:
3770982
2124428
2223058
1209421
3183940
3183950
2219929

Zostają do rezerwowej dyspozycji prezydenta. W drodze korekty listy z pkt 2 niniejszej ustawy może on nadać orga na czas określony za konkretne zasługi lub w przypadku konieczności przeznaczyć je na czasową działalność rządową także sprecyzowaną poprzez podanie konkretnych informacji.

§5 Organizacje zawłaszczone lub nadane za zasługi zostają po publikacji listy właścicieli do tymczasowej dyspozycji (bezterminowej) osób posiadających do nich dostęp. Do każdego następnego prezydenta będzie należała ocena, czy osoby te rzeczywiście zasłużyły na ich używanie. W przypadku odzyskania organizacji konieczna jest aktualizacja listy i zmiana przeznaczenia, co w praktyce oznaczać będzie dopisanie ID organizacji do pkt 3 lub 4.

§5a W przypadku odzyskania organizacji wymienionej w §5 dopisuje się ją do odpowiedniej listy z §3 i §4 bez nowelizacji ustawy. Informację o odzyskaniu organizacji przedstawia kongresowi prezydent lub jego przedstawiciel.

§6 W przypadku gdy prezydent uzna za stosowne usunięcie dotychczasowego właściciela organizacji zmuszony jest poinformować o tym kongres, a następnie po zamrożeniu stanu konta na organizacji wypłacić ekwiwalent wartości posiadanych na koncie organizacji dóbr w walucie uzgodnionej wcześniej z właścicielem. Termin wypłat ekwiwalentu nie może przekroczyć 1 kadencji prezydenckiej. W przypadku gdyby ilość golda nie pozwalała na spłatę w tym terminie zostanie wypłacony ekwiwalent w walucie po kursie z MM.
§7
Na mocy postanowienia kongresu, w wyniku głosowania odbiera się wszystkie organizacje armii narodowej (Wojsko Polskie), jak i wszystkim prywatnym grupom bojowym. Poza jednostkami, które taką organizacje wydzierżawiły. Odebranie organizacji następuje w trybie natychmiastowym (czyli maksymalny czas przesyłania środków z organizacji biorąc pod uwagę limit 10gold dziennie przy co najmniej 3 osobach, na które gold będzie przesyłany).

§8
Organizacja narodowa nie przysługuje żadnej grupie bojowej, zarówno prywatnym jak i armii narodowej (Wojsko Polskie). Grupy bojowe mogą nabyć dostęp do organizacji jedynie poprzez jej wydzierżawienie.

ZAŁĄCZNIK DO USTAWY

Regulamin dzierżawy Organizacji Narodowych:

1. Organizację o których mówi ustawa mogą być oddane w dzierżawę w drodze otwartej licytacji ogłoszonej z 7 dniowym wyprzedzeniem w gazetach rządowych. Ceny wywoławcze są ustalane przez Ministerstwo Gospodarki i Finansów.
2. Po wpłacie wylicytowanej kwoty na konto Narodowego Banku Polskiego lub innej organizacji ustalonej przez MGIFa poprzez uzgodniony z MGIFem skup waluty z MM w ustalonym z MGIFem terminie dzierżawca otrzyma dostęp do organizacji narodowej nie posiadającej limitu skupowanego z MM golda.
3. Jednorazowy czas trwania dzierżawy wynosi 75 dni. W tym czasie użytkownik może dowolnie korzystać z organizacji z klauzulą nie wykorzystywania organizacji do żadnych niecnych występków w postaci prania brudnej waluty etc. itd.
4. Po zakończeniu okresu dzierżawy użytkownik powinien zdać pusty ORG lub przedłużyć dzierżawę po ustaleniu kwoty z MGIFem w zależności od obrotów i spodziewanej ceny uzyskanej na licytacji. W przypadku gdy nie zostanie to spełnione MGIF może wypłacić ekwiwalent w walucie jeśli będzie ku temu sposobność lub odroczyć spłatę.
5. Ministerstwo lub prezydent mogą odmówić przedłużenia dzierżawy z powodu zbyt dużej ilości chętnych lub w przypadku gdy dzierżawca stara się celowo zaniżyć koszt dzierżawy np poprzez zmowę na licytacji,
6. Terminy, nicki i ID dzierżawców będą opublikowane w dziale Sejmowe Obrady na liście podobnej do tej związanej z Ustawą o Organizacjach Narodowych pkt 2.

Do góry


Ustawa o Sądzie Kongresowym

I. Postanowienia wstępne
Art. 1. Sąd Kongresowy (zwany dalej “Sądem”) rozpatruje i weryfikuje wnioski o ukaranie oraz nakłada kary dla obywateli ePolski za niżej wymienione czyny w specjalnej, uproszczonej procedurze, modyfikującej niektóre postanowienia Ustawy o Funkcjonowaniu Kongresu.

Art. 2. Przewinieniami, którymi zajmuje się Sąd są:
§1. wystawienie ustawy o zmianie jakichkolwiek podatków bez uprzedniego głosowania na forum lub wystawienie jej wbrew wynikowi głosowania na forum;
§2. wystawienie ustawy o zmianie pensji minimalnej bez uprzedniego głosowania na forum lub wystawienie jej wbrew wynikowi głosowania na forum;
§3. shout (w innym języku niż polski), namawiający do głosowania na daną partię lub osobę;
§4. brak szacunku wobec kongresmenów oraz innych osób, posiadających dostęp do działu “Parlament” i/lub “Sejmowe obrady”, zarówno na forum kongresowym jak i kongresowym IRC;
§5. ujawnianie logów z kongresowego kanały IRC wbrew procedurze opisanej w ustawie o Funkcjonowaniu Kongresu;
§6. ujawnienie informacji z działu “Sejmowe Obrady”.

Art. 3. Wszelkie inne czyny karalne karane są według Ustawy o Funkcjonowaniu Kongresu. W przypadku, gdy wniosek zawiera czyny z art. 2. oraz inne czyny niewymienione w tym artykule, właściwym do rozstrzygnięcia wniosku jest Kongres w procedurze z Ustawy o Funkcjonowaniu Kongresu.

II. Skład Sądu
Art. 4. W skład Sądu wchodzi po jednym kongresmenie z każdej partii top 5 zasiadających w Kongresie oraz Marszałek Kongresu (lub Marszałek Senior) jako Przewodniczący Sądu. Przedstawiciele partii top 5 desygnowani są do Sądu na czas kadencji Kongresu przez Prezesów Partii w odpowiednim temacie na oficjalnym forum Kongresu.

Art. 5. Prezesi Partii przy desygnowaniu członków Sądu biorą pod uwagę brak dotychczasowej karalności oraz ich dyspozycyjność. Ukaranie za czyny z art. 2 §1-4. nie wpływa na możliwość bycia desygnowanym do Sądu.

Art. 6. Kongresmeni partii top 5 desygnowani są do godziny 14:59 każdego 27. dnia miesiąca. Ich kadencja kończy się wraz z końcem kadencji Kongresu.

Art. 7. Marszałek Kongresu ma prawo odrzucić daną kandydaturę, gdyby ta uchybiała art. 5. Prezes Partii, która desygnowała członka Sądu przedstawia wtedy w ciągu 24 godzin od chwili odrzucenia nową kandydaturę.

Art. 8. W przypadku rezygnacji lub ukarania członka Sądu przez Kongres lub Sąd (z wyjątkiem ukarania za czyny z art. 2 §1-4), Prezes Partii, z której desygnowany był członek Sądu w ciągu 24 godzin desygnuje nowego członka Sądu spełniającego wymogi przedstawione w art. 5.

Art. 8a. W przypadku, gdy Prezes Partii nie przedstawi kandydatury do godziny 14:59 każdego 27. dnia miesiąca lub w ciągu 24 godzin od odrzucenia kandydatury przez Marszałka Kongresu, rezygnacji członka Sądu lub ukarania członka Sądu (z wyjątkiem ukarania za czyny z art. 2 §1-4), miejsce przynależące do kongresmena partii top 5 pozostaje nieobsadzone do końca kadencji.

III. Zasady działania
Art. 9. Sąd obraduje na oficjalnym forum Kongresu ePolski w specjalnie założonym do tego celu dziale „Sąd Kongresowy” (wraz z poddziałami “Wnioski SK” i “Głosowania SK”).

Art. 10. Prawo wypowiadania się w dziale „Sąd Kongresowy” mają tylko członkowie Sądu, Marszałek Kongresu oraz oskarżony o popełnienie zarzucanego mu czynu, jeśli posiada dostęp na forum kongresowe. W przypadku braku takiego dostępu stosuje się przepisy Rozporządzenia MK dotyczącego procedury postępowanie o ukaranie osób niemających dostępu do działów kongresowych (viewtopic.php?f=30&t=12).

Art. 11. Działania Sądu są jawne dla opinii publicznej.

Art. 12. Wniosek może złożyć każdy kongresmen. Wniosek o ukaranie za czyny z art. 2. składany jest w dziale “Sejmowe obrady”.

Art. 13. Ważny wniosek musi zawierać nick oskarżonego, określenie czynu łamiącego przepisy ustawy popartego materiałem dowodowym, podstawę prawną ukarania oraz rodzaj i czas trwania kary.

Art. 14. Podczas debaty członkowie Sądu mogą przedstawić propozycję innej kary, która również jest brana pod uwagę podczas głosowania. Propozycja członka Sądu, którego dotyczy wniosek o ukaranie w trybie tej ustawy nie jest brana pod uwagę.

Art. 15. Wniosek niespełniający wymagań zawartych w art. 12 – 13 jest nieważny. Marszałek Kongresu zamyka taki wątek i nie rozpoczyna nad nim głosowania.

Art. 16. Marszałek Kongresu, nie stwierdzając zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa niezwłocznie przenosi wniosek do działu “Sąd Kongresowy” w poddziale “Wnioski SK” i zarządza debatę.

Art. 17. Wniosek stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa państwa rozpatrywany jest w zwykłym trybie Ustawy o Funkcjonowaniu Kongresu.

Art. 18. Marszałek Kongresu usuwa posty w temacie wniosku nienależące do członków Sądu.

Art. 19. Debata trwa 24 godziny. Przedłużenie debaty jest niedozwolone z zastrzeżeniem postanowień Rozporządzenia MK dotyczącego procedury postępowanie o ukaranie osób niemających dostępu do działów kongresowych (viewtopic.php?f=30&t=12).

Art. 20. Wnioski o ukaranie złożone w 23., 24. i 25. dniu każdego miesiąca rozpatrywane są przez skład Sądu nowej kadencji.

Art. 21. Karę nałożoną przez Sąd może znieść lub zmienić tylko Sąd, procedura w tym przypadku jest identyczna jak przy nakładaniu kary.

Art. 22. (skreślony).

IV. Głosowanie
Art. 23. Po upływie czasu debaty Marszałek Kongresu zarządza głosowanie w temacie założonym w dziale “Sąd Kongresowy” w poddziale “Głosowania SK”.

Art. 24. W głosowaniu biorą udział tylko członkowie Sądu, których nie dotyczy wniosek o ukaranie w trybie tej ustawy oraz Marszałek Kongresu.

Art. 25. Przy głosowaniu członkowie Sądu mogą wybierać pomiędzy opcjami: “za” i “przeciw”, a w przypadku większej liczby propozycji kar, podając numer proponowanego zestawu kary. Niedopuszczalne jest wstrzymanie się od głosu.

Art. 26. Wniosek uważa się za przyjęty, gdy głosów “za” jest więcej niż głosów “przeciw”. W przypadku głosowania spośród co najmniej dwóch proponowanych zestawów kar, za przegłosowaną uważa się opcję, za którą opowiedziało się więcej członków Sądu.

Art. 27. W przypadku remisu głosów “za” i “przeciw” głos decydujący należy do Marszałka Kongresu. W przypadku, gdy więcej niż jeden z proponowanych zestawów kar uzyskał tą samą największą liczbę głosów, decydujący głos należy do Marszałka Kongresu, który wybiera spośród tych proponowanych zestawów kar. Przepis ten ma zastosowanie, gdy głosów za ukaraniem było więcej niż przeciwnych ukaraniu.

Art. 28. Głosowanie trwa 24 godziny. Nie może zostać wydłużone. Po upływie 24 godzin lub w przypadku zagłosowania przez wszystkich uprawnionych do tego członków Sądu Marszałek Kongresu zamyka głosowanie i przedstawia jego wyniki.

Art. 29. Marszałek Kongresu czuwa nad wypełnieniem nałożonej kary.

V. Katalog kar
Art. 30. Sąd Kongresowy ma do dyspozycji następujący katalog kar:
§1. pozbawienie dostępu do działów kongresowych na oficjalnym forum Kongresu ePolski;
§2. pozbawienie dostępu do kanału IRC Kongresu;
§3. nagana w gazecie Marszałka Kongresu;
§4. wpłata wnioskowanej kwoty na konto jednej z fundacji charytatywnych, bądź organizacji wskazanej przez MK lub MGiF;
§5. pozbawienie dofinansowań od Ministerstwa Obrony Narodowej;
§6. wykonanie rozkazu „25 kill” przez czas określony bez dofinansowania podczas zbiórek organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej;
§7. zakaz wystawiania w wyborach do Kongresu przez partie TOP 5 do określonego miejsca na liście.

VI. Przepisy końcowe
Art. 31. Ustawa wchodzi w życie w momencie jej publikacji w dziale “Dziennik ustaw”.

Art. 32. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą, w razie wątpliwości, stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy o Funkcjonowaniu Kongresu.

Art. 33. (skreślony).

Art. 34. Do zmiany ustawy lub jej zniesienia potrzebna jest bezwzględna większość głosów.

Do góry


Ustawa antykorupcyjna

Rozdział I
Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa:
§1. Zasady przeciwdziałania handlowaniu głosami w wyborach prezydenckich lub parlamentarnych.
§2. Kary przewidziane za zachowanie niezgodne z przepisami niniejszej ustawy.
Art. 2. Prawa wynikające z mechaniki gry eRepublik mają zastosowanie do wszystkich okoliczności nieprzewidzianych przepisami niniejszej ustawy oraz innych ustaw, stanowiących dorobek prawny ePolski.
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) Korzyść majątkowa – każde dobro, które jest w stanie zaspokoić określoną potrzebę, a jego wartość da się wyrazić w pieniądzu. Może nią być nie tylko przyrost majątku, ale i wszystkie korzystne umowy (np. pożyczka udzielona na korzystnych warunkach, lub obniżka przy zakupie pewnych dóbr). Oprócz wypadku przewidzianego przez art. 3 pkt 1a niniejszej ustawy;
2) Korzyść osobista – świadczenie o charakterze niemajątkowym polepszające sytuację osoby, która je uzyskuje.
3) Wiedza na temat kupienia głosu – obejmuje zarówno samą faktyczną wiedzę na temat takiego zakupu jak i element woli wyrażony przynajmniej w formie „godzenia się” na taki stan rzeczy.

Rozdział II
Przepisy szczególne

Art. 4.
§1. Niedozwolone jest oferowanie korzyści osobistych lub majątkowych w zamian za oddanie głosu lub głosów na wskazanego przez oferenta kandydata lub kandydatów.
§2. Karze podlega zarówno oferent, jak i osoba, która uzyskała korzyść z zakupionego głosu, jeżeli o tym fakcie wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć.
Art. 5. Kary i środki karne przewidziane za złamanie powyższej ustawy, a także tryb ich orzekania określa artykuł 8 Ustawy o Funkcjonowaniu Kongresu.

Rozdział III
Przepisy końcowe

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z chwilą publikacji.
Art. 6. Z chwilą wejścia w życie powyższej ustawy, następujące przepisy tracą moc prawną:
1) Art. 1. §11a. Ustawy o Funkcjonowaniu Kongresu.

Do góry


 Ustawa o Impeachmencie Prezydenta ePolski

Art. 1.
§1
Ustawa określa zasady wystawiania ustawy o impeachmencie w grze

Art. 2.
§1
Istnieją cztery tryby wystawiania ustawy o impeachmencie w grze

Art. 3. (Normalny tryb)
§1
Wniosek o impeachment może zostać złożony przez każdego kongresmena.
§2
Debata nad impeachmentem trwa 24h, nie może zostać przedłużona.
§3
Po debacie następuje przejście do głosowania.
§4
Kongresmeni głosują tak jak w grze: ZA lub PRZECIW. Do przyjęcia wniosku o wystawienie impeachmentu w grze potrzebna jest większość powyżej 66% głosów ZA.

Art. 4. (Szybki tryb)
§1
Jeśli podczas debaty nad impeachmentem ponad 2/3 wszystkich kongresmenów podpisze się pod wnioskiem słowami „podpisuję się pod wnioskiem” to impeachment może zostać natychmiast wystawiony w grze z pominięciem debaty i głosowania na forum.

Art. 5. (Impeachment na prośbę prezydenta)
§1
Impeachment może być wystawiony w grze z pominięciem debaty i głosowania na forum na wyraźna prośbę prezydenta przekazaną osobiście lub przez Marszałka Kongresu.

Art. 6 (Sytuacje wyjątkowe)
§1
Impeachment może być wystawiony z pominięciem procedur opisanych w ustawie w przypadku nałożenia stałej blokady na konto prezydenta lub przy wrogim przejęciu dokonanym przez obcokrajowca.

Art. 7. (Wystawienie impeachmentu niezgodnie z ustawą)
§1
W przypadku wystawienia impeachmentu niezgodnie z ustawą kongresmeni maja prawo głosować zgodnie z własnym sumieniem

Do góry


 Ustawa Regulująca Zasady Działania Wojska Polskiego

Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa zasady działania i finansowania Wojska Polskiego.

Art. 2. [Zwierzchnictwo] Głównym zwierzchnikiem Wojska Polskiego jest Prezydent ePolski. Ma on prawo powoływania i odwoływania głównego dowódcy Wojska Polskiego, który z dniem powołania zostaje naczelnikiem Wojska Polskiego. Naczelnikowi podlegają wszyscy dowódcy i żołnierze Wojska Polskiego. Naczelnikiem może zostać jedynie członek Wojska Polskiego o nieposzlakowanej opinii. W przypadku powołania osoby która łamię normy etyczne bądź szkodzi dobremu imieniu Wojska Polskiego, Kongresmenom jako członkom instytucji finansującej działania zbrojne ePolski przysługuje prawo złożenia wniosku o odwołanie Naczelnika.
§ 1. Wniosek o odwołanie naczelnika musi zawierać:
1). Podstawę prawną,
2). Dokumentację czynów które przemawiają za odwołaniem,
§ 2. Do odwołania naczelnika potrzebna jest większość bezwzględna uzyskana w głosowaniu jawnym,

Art. 3. [Zasady finansowania] Minister Obrony Narodowej z środków uzyskanych ze skarbu państwa wypłaca w ustalonych z naczelnikiem terminach kwotę określoną w Ustawie o transparentności finansowej ePolski. Kwota ta może być powiększana o koszty przelotów – lub w szczególnych sytuacjach dodatkowy przydział tanków, musi być jednak wyrażona na to zgoda Ministra Obrony Narodowej. W takim wypadku wymagana jest dokumentacja jaka kwota została doliczona do sumy i na jaki szczególny cel.

Art. 4. [Dokumentacja influence] Wojsko Polskie otrzymuje od uprawnionej osoby linka do egova na konkretne zbiórki. Influence zadane przez żołnierzy musi być zliczone. Dane z egova są jedyną podstawą do szacowania zdolności bojowej Wojska Polskiego, a także do rozliczeń i obliczania kosztów utrzymania. W skrajnych sytuacjach Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona może poprosić o udokumentowanie wbitego przez żołnierzy influence za pomocą screenshotów. Dane takie powinny być zaprezentowane w osobnym arkuszu i przesłane Ministrowi Obrony Narodowej do rozliczenia.

Art 5. [Żołnierze Wojska Polskiego] Żołnierze Wojska Polskiego powinni cieszyć się dobrą opinią. Naczelnik Wojska Polskiego ma prawo usunąć żołnierza za jawne występowanie przeciw ePolsce, zdradę i działania na niekorzyść państwa. Dowódcy Wojska Polskiego rozliczają żołnierzy z działalności i aktywności w dowolny preferowany przez siebie sposób, mogą też przeprowadzać rekrutację pamiętając jednak o dobrym imieniu Wojska Polskiego.

Art 6. [Zarząd Wojska Polskiego] W skład zarządu Wojska Polskiego wchodzą emerytowani dowódcy i osoby zasłużone dla Wojska Polskiego, a także Minister Obrony Narodowej i Naczelnik Wojska Polskiego. Członek zarządu może być odwołany na wniosek Prezydenta w przypadku łamania norm etycznych lub z powodu złej opinii. Zarząd Wojska Polskiego określa zasady funkcjonowania Wojska Polskiego w dziedzinach wykraczających poza brzmienie tej ustawy. Zarząd dba o dobre imię jednostki i powołuje nowych dowódców wśród żołnierzy.
§1 Zarząd Wojska Polskiego jest zobowiązany do przedstawienia comiesięcznego raportu z działalności Wojska Polskiego do 10 dnia każdego miesiąca i umieszczenie go w dziale „Pytania do kongresu”. Raport ten musi zawierać:
1. Sumę wbitego influence i hitów w rozbiciu na poszczególne dni – opracowanie z egova/screenshotów lub za pomocą każdej innej elektronicznej formy dowodu.
2. Ilość zużytych tanków, ich cenę i łączny koszt zakupu/produkcji.
3. Dodatkowe koszta związane z walką zgodnie z rozkazami i powody ich poniesienia.
4. Kwotę otrzymanego dofinansowania dla każdego dnia.
5. Ogólny bilans po odjęciu kosztów związanych z walką wedle rozkazów, od dofinansowania dla każdego dnia.

Art. 7. [Postanowienia końcowe] Wszystkie kwestie sporne których nie reguluje niniejsza ustawa rozwiązuje Prezydent po konsultacji z Zarządem Wojska Polskiego. W przypadku wątpliwości co do działania Wojska Polskiego, Kongresmeni mają prawo do otrzymania wyjaśnień, złożonych przez Naczelnika Wojska Polskiego.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s